Prohlášení o ochraně osobních údajů

Verze 01.2018

 • 1. Úvod

  Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá a my chceme být transparentní, pokud jde o způsob, jakým vaše data používáme. Z tohoto důvodu bychom vás rádi informovali o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji.

  V tomto prohlášení vás budeme informovat o těchto skutečnostech:

  - jaké osobní údaje od vás sbíráme;
  - k jakému účelu je budeme používat;
  - jaký zákonný podklad máme, abychom je mohli používat;
  - druh stran, se kterými údaje sdílíme;
  - jak chráníme vaše osobní údaje; a
  - jaká práva máte ohledně svých osobních údajů. 

  Toto prohlášení o ochraně osobních údajů shromážděných subjekty společnosti PACCAR Holding B.V. a jejími dceřinými společnostmi a pobočkami včetně subjektů DAF, Leyland a finančních subjektů PACCAR. Kdykoli od vás sbíráme osobní údaje v jiném kontextu než na této webové stránce, poskytneme konkrétnější informace nad rámec informací uvedených v tomto prohlášení, bude-li to potřeba. 

  Toto prohlášení bylo naposledy aktualizováno dne 20. července 2018 a bude pravidelně revidováno a aktualizováno.

  Snažili jsme se ze všech sil, aby toto prohlášení bylo co nejkonkrétnější a nejúplnější. Jestliže máte jakékoli otázky nebo připomínky týkající se tohoto prohlášení, neváhejte se obrátit na našeho pověřeného pracovníka ochrany osobních údajů (DPO): dataprotectionofficer@daftrucks.com

 • 2. Náš závazek zachování vašeho soukromí

  Zavazujeme se jednat s vašimi osobními údaji s veškerou péčí. Budeme je používat v souladu s příslušnými bezpečnostními normami, a jakmile je přestaneme potřebovat, odstraníme je. Budeme shromažďovat pouze ty osobní údaje, které potřebujeme ke splnění účelu, který jsme vám sdělili. A konečně – budeme udržovat vaše údaje co nejpřesnější a nejaktuálnější.

 • 3. Kdo odpovídá za vaše osobní údaje?

  Subjekty a dceřiné společnosti společnosti PACCAR Holding B.V. jsou zodpovědnými zpracovateli vašich osobních údajů. V kapitole 7 jsou uvedeny kontaktní údaje pro případ, že byste chtěli uplatnit kterékoli ze svých práv vztahujících se k osobním údajům, které jsme od vás shromáždili. Označení „PACCAR“, „my“, „my“ a „naše“ v tomto prohlášení se vztahují na společnost PACCAR Holding B.V., jako jsou subjekty DAF, Leyland a PACCAR Financial.

 • 4. Které osobní údaje zpracováváme, na jakém podkladu a proč?

  Dále následuje přehled typů osobních údajů, které od vás zpracováváme, když navštívíte naše webové stránky. Také jsme zahrnuli účel, ke kterému používáme tyto osobní údaje, a zákonný podklad zpracování vašich osobních údajů.

  Pokud budeme zpracovávat vaše osobní údaje podstatně odlišným způsobem, než uvádíme dále, budeme vás informovat o tom informovat samostatně.

   

  > Zákazník

  > Obchodní partneři jako prodejci/dodavatelé a další obchodní partneři

  > Řidič

  > Návštěvníci webových stránek 

   

  Data z veřejných zdrojů:
  Mějte na paměti, že také sbíráme data z (veřejných) zdrojů – jako například úvěrové agentury, hospodářské komory atd.

  Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?
  Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytné k účelům, ke kterým jsme je shromáždili, v rámci zákonných limitů a našich vlastních vnitřních zásad uchovávání dat. 

 • 5. S kým sdílíme vaše osobní údaje?

  Vaše informace sdílíme se subjekty souvisejícími se společností PACCAR, které jsou vázány stejnými standardy ochrany osobních údajů. Kromě našich vlastních subjektů můžeme také sdílet osobní údaje s některými jinými stranami, které jsou shrnuty v další části. 

  Kategorie stran, se kterými sdílíme osobní údaje
  Osobní údaje sdílíme s následujícími druhy organizací :

  Obchodní partneři jako například:

  - Oprávnění prodejci
  - Dodavatelé
  - Dodavatelé IT
  - Poskytovatelé služeb
  - Pojišťovny
  - Finanční, daňoví nebo právní poradci
  a
  - Centrální banky 
  - Auditoři

  Jak chráníme vaše osobní údaje, když je sdílíme se stranami, které nespadají do oblasti působnosti evropských předpisů o ochraně osobních údajů
  Pokud budeme sdílet osobní data s organizací, která nespadá do oblasti působnosti evropských předpisů o ochraně osobních údajů nebo má rozhodnutí o přiměřenosti ze strany Evropské komise, budeme chránit vaše osobní údaje pomocí standardních smluvních doložek ze strany Evropské komise, které zajišťují, že strany, se kterými sdílíme vaše osobní údaje, budou dodržovat podobné normy ochrany dat jako my.

 • 6. Jak chráníme vaše osobní údaje?

  Staráme se o ochranu dostupnosti, celistvosti a dostupnosti vašich osobních údajů. Zavedli jsme řadu bezpečnostních opatření, která pomáhají chránit vaše osobní údaje. Například jsme implementovali řízení přístupu, používáme odpovídající opatření zabezpečení systému a sítě, jako jsou firewally, patching a ochrana přenosných zařízení s příslušnými hesly.

 • 7. Jaká jsou vaše práva?

  Kdykoli zpracováváme vaše osobní údaje, máte nárok na řadu práv a tato práva můžete kdykoli uplatňovat. Dále jsme připravili přehled těchto práv níže spolu s tím, co to znamená pro vás. Chcete-li uplatnit svá práva, obraťte se na dataprotectionofficer@daftrucks.com .

  Právo na přístup, opravu a získání kopie vašich osobních údajů
  Pro nás je důležité, aby osobní údaje, které o vás máme, byly přesné, aktuální, úplné, relevantní a nikoli zavádějící. Abychom zajistili plnění tohoto závazku, máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a aktualizaci – a to kdykoli. Na požádání vám také poskytneme kopii vašich osobních údajů, které o vás uchováváme.

  Právo na datovou přenositelnost
  Máte nárok obdržet své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud jsme zpracovali vaše osobní údaje z následujících právních důvodů:

  a) Poskytli jste nám souhlas se zpracováním vašich osobních údajů za účelem, který jsme vám sdělili předem; nebo
  b) Zpracovali jsme vaše osobní údaje s cílem umožnit vznik smlouvy s vámi; nebo
  c) Zpracovali jsme vaše osobní údaje pomocí automatizovaných prostředků (například profilování). 

  Právo na odstranění vašich osobních údajů 
  Máte právo požádat, abychom vymazali vaše data, pokud:

  a) Vaše osobní údaje již nejsou nutné v souvislosti s účely, ke kterým jsme je sbírali; nebo
  b) Odvoláte svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, který jste nám dříve poskytli, a neexistuje žádný jiný zákonný důvod pro zpracování těchto osobních údajů; nebo
  c) Vznesete námitku, abychom zpracovávali vaše osobní údaje pro oprávněné zájmy společnosti PACCAR; 
  d) Osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu se zákonem; nebo
  e) Vaše osobní údaje musí být smazány, aby byly splněny příslušné právní požadavky.

  Chcete-li vymazat osobní údaje, které o vás uchováváme, informujte nás a my podnikneme přiměřené kroky v reakci na váš požadavek v souladu s právními předpisy.
  Jestliže osobní údaje, které sbíráme, již nejsou třeba k žádným účelům a my nejsme podle zákona povinni je uchovávat, uděláme, co budeme moci, abychom tyto údaje smazali, zničili nebo trvale odstranili jejich identifikovatelnost.

  Právo na omezení zpracování
  Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, jestliže:

  a) Nevěříte, že osobní údaje, které máme o vás, jsou přesné; nebo
  b) Osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu se zákonem, ale místo vymazání osobních údajů dáváte přednost omezení jejich zpracování; nebo
  c) Již potřebujeme vaše osobní údaje k účelům, ke kterým jsme je sebrali, ale vy předmětné údaje požadujete za účelem dokazování, výkonu nebo obrany právních nároků; nebo 
  d) Máte námitky proti zpracování vašich osobních údajů a očekáváte ověření, zda vaše zájmy vztahující se k předmětné námitce převáží legitimní důvody zpracování vašich údajů.

  Chcete-li omezit naše zpracování vašich osobních údajů, informujte nás a my podnikneme přiměřené kroky v reakci na váš požadavek v souladu s právními předpisy.

  Právo na námitku nebo odvolání souhlasu
  Máte právo vznést námitky proti zpracování svých osobních údajů kdykoli, je-li zpracování založeno na oprávněných zájmech společnosti PACCAR (viz kapitola 4, která obsahuje přehled). Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů, je-li zpracování založeno na vašem souhlasu (viz kapitola 4, která obsahuje přehled). 

  Právo podat stížnost k orgánu dozoru
  Máte právo podat stížnost na to, jak zpracováváme vaše osobní údaje, přímo orgánu dozoru na ochranu osobních údajů. 

 • 8. Soubory cookies
  Na této webové stránce používáme soubory cookies. K tomuto tématu je uvedeno více informací zde.