Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

,

verzia 01.2018

 • 1. Úvod
  Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá a my chceme byť transparentný, pokiaľ ide o spôsob, akým vaše dáta používame. Z tohto dôvodu by sme vás radi informovali o tom, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi.

  V tomto vyhlásení vás budeme informovať o týchto skutočnostiach:

  - aké osobné údaje od vás zbierame;
  - na aký účel ich budeme používať;
  - aký zákonný podklad máme, aby sme ich mohli používať;
  - druh strán, s ktorými údaje zdieľame;
  - ako chránime vaše osobné údaje; a
  - aké práva máte ohľadom svojich osobných údajov.

  Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov zhromaždených subjekty spoločnosti PACCAR Holding B.V. a jej dcérskymi spoločnosťami a pobočkami vrátane subjektov DAF, Leyland a finančných subjektov PACCAR. Kedykoľvek od vás zbierame osobné údaje v inom kontexte než na tejto webovej stránke, poskytneme konkrétnejšie informácie nad rámec informácií uvedených v tomto vyhlásení, ak to bude potrebné.

  Toto vyhlásenie bolo naposledy aktualizované 20. júla 2018 a bude pravidelne revidované a aktualizované.

  Snažili sme sa zo všetkých síl, aby toto vyhlásenie bolo čo najkonkrétnejšie a najúplnejšie. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa tohto vyhlásenia, neváhajte sa obrátiť na nášho povereného pracovníka ochrany osobných údajov (DPO): dataprotectionofficer@daftrucks.com
 • 2. Náš záväzok zachovanie vášho súkromia
  Zaväzujeme sa jednať s vašimi osobnými údajmi so všetkou starostlivosťou. Budeme ich používať v súlade s príslušnými bezpečnostnými normami, a akonáhle je prestaneme potrebovať, odstránime ich. Budeme zhromažďovať iba tie osobné údaje, ktoré potrebujeme na splnenie účelu, ktorý sme vám oznámili. A konečne - budeme udržiavať vaše údaje čo najpresnejšie a najaktuálnejšie.
 • 3. Kto zodpovedá za vaše osobné údaje?
  Subjekty a dcérske spoločnosti spoločnosti PACCAR Holding B.V. sú zodpovednými spracovateľovi vašich osobných údajov. V kapitole 7 sú uvedené kontaktné údaje pre prípad, že by ste chceli uplatniť ktorékoľvek zo svojich práv vzťahujúcich sa k osobným údajom, ktoré sme od vás zhromaždili. Označenie "PACCAR", "my", "my" a "naše" v tomto vyhlásení sa vzťahujú na spoločnosť PACCAR Holding B.V., ako sú subjekty DAF, Leyland a PACCAR Financial.

 • 4. Ktoré osobné údaje spracovávame, na akom podklade a prečo?

  Ďalej nasleduje prehľad typov osobných údajov, ktoré od vás spracovávame, keď navštívite naše webové stránky. Tiež sme zahrnuli účel, na ktorý používame tieto osobné údaje, a zákonný podklad spracovanie vašich osobných údajov.

  Ak budeme spracovávať vaše osobné údaje podstatne odlišným spôsobom, než uvádzame ďalej, budeme vás informovať o tom informovať samostatne.

  > Zákazník
  > Obchodní partneri ako predajcovia / dodávatelia a ďalšie obchodné partneri
  > Vodič
  > Návštěvníci webových stránok 

  Dáta z verejných zdrojov:
  Majte na pamäti, že tiež zbierame dáta z (verejných) zdrojov - ako napríklad úverové agentúry, hospodárskej komory atď.

  Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
  Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na účely, na ktoré sme ich zhromaždili, v rámci zákonných limitov a našich vlastných vnútorných zásad uchovávania dát. 

 • 5. S kým zdieľame vaše osobné údaje?
  Vaše informácie zdieľame so subjektmi súvisiacimi so spoločnosťou PACCAR, ktoré sú viazané rovnakými štandardmi ochrany osobných údajov. Okrem našich vlastných subjektov môžeme tiež zdieľať osobné údaje s niektorými inými stranami, ktoré sú zhrnuté v ďalšej časti.

  Kategórie strán, s ktorými zdieľame osobné údaje
  Osobné údaje zdieľame s nasledujúcimi druhmi organizácií:

  Obchodní partneri ako napríklad:

  - Oprávnenie predajcovia
  - Dodávatelia
  - Dodávatelia IT
  - Poskytovatelia služieb
  - Poisťovne
  - Finančná, daňoví alebo právny poradcovia
  a
  - Centrálne banky
  - Audítori

  Ako chránime vaše osobné údaje, keď je zdieľame so stranami, ktoré nepatria do pôsobnosti európskych pravidiel o ochrane osobných údajov
  Ak budeme zdieľať osobné dáta s organizáciou, ktorá nespadá do pôsobnosti európskych pravidiel o ochrane osobných údajov alebo má rozhodnutie o primeranosti zo strany Európskej komisie, budeme chrániť vaše osobné údaje pomocou štandardných zmluvných doložiek zo strany Európskej komisie, ktoré zaisťujú, že strany, sa ktorými zdieľame vaše osobné údaje, budú dodržiavať podobné normy ochrany dát ako my.
 • 6. Ako chránime vaše osobné údaje?
  Staráme sa o ochranu dostupnosti, celistvosti a dostupnosti vašich osobných údajov. Zaviedli sme rad bezpečnostných opatrení, ktoré pomáhajú chrániť vaše osobné údaje. Napríklad sme implementovali riadenie prístupu, používame zodpovedajúce opatrenia zabezpečenia systému a siete, ako sú firewally, patching a ochrana prenosných zariadení s príslušnými heslami.
 • 7. Aké sú vaše práva?
  Kedykoľvek spracovávame vaše osobné údaje, máte nárok na rad práv a tieto práva môžete kedykoľvek uplatňovať. Ďalej sme pripravili prehľad týchto práv nižšie spolu s tým, čo to znamená pre vás. Ak chcete uplatniť svoje práva, obráťte sa na dataprotectionofficer@daftrucks.com.

  Právo na prístup, opravu a získanie kópie vašich osobných údajov
  Pre nás je dôležité, aby osobné údaje, ktoré o vás máme, boli presné, aktuálne, úplné, relevantné a nie zavádzajúce. Aby sme zaistili plnenie tohto záväzku, máte právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu a aktualizáciu - a to kedykoľvek. Na požiadanie vám tiež poskytneme kópiu vašich osobných údajov, ktoré o vás uchovávame.

  Právo na dátovú prenositeľnosť
  Máte nárok dostať svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ak sme spracovali vaše osobné údaje z nasledujúcich právnych dôvodov:

  a) Poskytli ste nám súhlas so spracovaním vašich osobných údajov za účelom, ktorý sme vám oznámili vopred; alebo
  b) Spracovali sme vaše osobné údaje s cieľom umožniť vznik zmluvy s vami; alebo
  c) Spracovali sme vaše osobné údaje pomocou automatizovaných prostriedkov (napríklad profilovanie).

  Právo na odstránenie vašich osobných údajov
  Máte právo požiadať, aby sme vymazali vaše dáta, ak:

  a) Vaše osobné údaje už nie sú potrebné v súvislosti s účely, na ktoré sme ich zbierali; alebo
  b) odvoláme svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, ktorý ste nám predtým poskytli, a neexistuje žiadny iný zákonný dôvod na spracovanie týchto osobných údajov; alebo
  c) vznesie námietku, aby sme spracovávali vaše osobné údaje pre oprávnené záujmy spoločnosti PACCAR;
  d) Osobné údaje nie sú spracovávané v súlade so zákonom; alebo
  e) Vaše osobné údaje musia byť zmazané, aby boli splnené príslušné právne požiadavky.

  Ak chcete vymazať osobné údaje, ktoré o vás uchovávame, informujte nás a my podnikneme primerané kroky v reakcii na vašu požiadavku v súlade s právnymi predpismi.
  Ak osobné údaje, ktoré zbierame, už nie sú potrebné k žiadnym účely a my nie sme podľa zákona povinní ich uchovávať, urobíme, čo budeme môcť, aby sme tieto údaje zmazali, zničili alebo trvalo odstránili ich identifikovateľnosť.

  Právo na obmedzenie spracovanie

  Máte právo požadovať obmedzenia spracovania vašich osobných údajov, ak:

  a) Neveríte, že osobné údaje, ktoré máme o vás, sú presné; alebo
  b) Osobné údaje nie sú spracovávané v súlade so zákonom, ale namiesto vymazanie osobných údajov dávate prednosť obmedzenie ich spracovania; alebo
  c) Už potrebujeme vaše osobné údaje na účely, ku ktorým sme ich zobrali, ale vy predmetné údaje požadujete na účely dokazovania, výkonu alebo obrany právnych nárokov; alebo
  d) Máte námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov a očakávate overenie, či vaše záujmy vzťahujúce sa k predmetnej námietke preváži legitímne dôvody spracovania vašich údajov.

  Ak chcete obmedziť naše spracovanie vašich osobných údajov, informujte nás a my podnikneme primerané kroky v reakcii na vašu požiadavku v súlade s právnymi predpismi.

  Právo na námietku alebo odvolanie súhlasu
  Máte právo namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov kedykoľvek, ak je spracovanie založené na oprávnených záujmoch spoločnosti PACCAR (pozri kapitolu 4, ktorá obsahuje prehľad). Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ak je spracovanie založené na vašom súhlase (pozri kapitolu 4, ktorá obsahuje prehľad).

  Právo podať sťažnosť na dozorný orgán

  Máte právo podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, priamo orgánu dozoru na ochranu osobných údajov.
 • 8. Súbory cookies
   Na tejto webovej stránke používame súbory cookies. K tejto téme je uvedených viac informácií tu.