Privacy statement

Version May 2022

 • 1. Om den här sekretesspolicyn
  Det är viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och vi vill vara tydliga med hur vi använder dem. Vi har därför formulerat denna policy för att informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter.  I den här policyn redogör vi för: - vilka personuppgifter vi samlar in från dig, - i vilket syfte vi använder dem, - vilken laglig grund vi har för att använda dem, - med vilken typ av parter vi delar dem, - hur vi skyddar dina personuppgifter och - vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter. Den här sekretesspolicyn gäller för personuppgifter som behandlas av enheter inom PACCAR Holding B.V. och deras dotterbolag – inklusive DAF-enheter såsom DAF Trucks N.V. – och PACCAR Financial. När vi behandlar personuppgifter från dig i andra sammanhang än på den här webbplatsen lämnar vi vid behov mer specifik information utöver informationen i den här policyn.  Den här policyn uppdaterades senast den 16 maj 2022 och kommer att granskas och uppdateras regelbundet.  Vi har försökt göra den så tydlig och fullständig som möjligt. Kontakta gärna vårt dataskyddsombud (DPO) om du har frågor eller funderingar angående den här policyn: DAF Trucks N.V. Att: Dataskyddsombud – D.06.01.225 Hugo van der Goeslaan 1 Postadress: P.O. Box 90065 | 5600 PT Eindhoven | Nederländerna |  Tel: +31 (0) 40 214 91 11 Besöksadress: 5642 TW Eindhoven | Nederländerna A PACCAR Company black E-post: dataprotectionofficer@daftrucks.com
 • 2. Vårt engagemang gällande din integritet
  Vi strävar efter att behandla dina personuppgifter med försiktighet. Vi kommer att använda dem i enlighet med tillämpliga säkerhetsstandarder. Vi tar bort eller anonymiserar uppgifterna när vi inte längre behöver dem för de behandlingssyften som beskrivs i de avsnitt som är specifika för den registrerade personen på vår sekretesswebbsida. Vi samlar endast in de personuppgifter som vi behöver för att uppfylla dessa syften. Slutligen kommer vi att hålla dina data så korrekta, skyddade (genom implementering av organisatoriska, juridiska och tekniska (IT-relaterade) åtgärder) och aktuella som möjligt.
 • 3. Vem ansvarar för dina personuppgifter?
  Enheterna och dotterbolagen inom PACCAR Holding B.V. är kontrollenheter för behandling och skydd av dina personuppgifter. PACCAR, vi, oss och vår i den här policyn avser bolag och dotterbolag inom PACCAR Holding B.V. såsom DAF-enheter – inklusive enheterna DAF Trucks N.V. – och PACCAR Financial. 
 • 4. Vilka personuppgifter behandlar vi, på vilken grund och varför?
  Via länkarna nedan får du tillgång till en översikt över de typer av personuppgifter från dig som vi behandlar. Vi har också inkluderat de syften som vi använder dessa personuppgifter för och den lagliga grunden för att behandla personuppgifterna. Om vi behandlar dina personuppgifter på ett helt annorlunda sätt än vad som anges nedan informerar vi dig om detta separat.   > Kunder > Affärspartner (t.ex. återförsäljare/leverantörer) > Förare > Webbplatsbesökare    Uppgifter från offentliga källor: Observera att vi även samlar in uppgifter från (offentliga) källor såsom kreditbyråer, handelskammare, offentligt tillgängliga webbplatser osv. Hur länge sparar vi dina personuppgifter? Vi behåller dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de syften vi har samlat in dem för, inom gränsen för vad som är tillåtet enligt lag och våra egna interna policyer för lagring. Du bör vara medveten om att dina personuppgifter kan behandlas under ytterligare en period om vi är tvingande enligt lag att behålla uppgifterna en viss tid, för vetenskapliga forskningsändamål, statistiska syften eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
   
 • 5. Vem delar vi dina personuppgifter med?
  Vi delar din information med PACCAR-relaterade enheter som omfattas av samma dataskyddsstandarder. Förutom med våra egna enheter delar vi även personuppgifter med vissa tredje parter, vilka sammanfattas i nästa avsnitt.  Kategorier av externa parter som vi delar personuppgifter med Vi delar personuppgifter med följande typer av organisationer: - Auktoriserade återförsäljare - Leverantörer - IT-leverantörer - Tjänsteleverantörer - Försäkringsbolag - Finansiella rådgivare, skatterådgivare eller juridiska rådgivare - Centralbanker - Externa granskare Hur vi skyddar dina personuppgifter när vi delar dem med parter som inte omfattas av europeiska dataskyddsreglerDAF Trucks N.V. är en del av PACCAR-koncernen. Om det är nödvändigt för att uppfylla de databehandlingssyften som vi eftersträvar kan personuppgifter delas med PACCAR-relaterade enheter inom och utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Detta sker under förutsättning att de skyddas på en nivå som i huvudsak motsvarar EU:s standard (GDPR). Om vi delar personuppgifter med en organisation som inte omfattas av europeiska dataskyddsregler och inte kan förlita oss på ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen skyddar vi dina personuppgifter genom att använda lämpliga skyddsåtgärder. Vi använder till exempel ofta standardavtalsklausulerna från Europeiska kommissionen. Dessa säkerställer att de parter som vi delar dina personuppgifter med upprätthåller samma eller liknande standarder för dataskydd som vi gör. Dessa standardavtalsklausuler kan kompletteras med ytterligare tekniska och organisatoriska åtgärder. Du kan begära en kopia av de lämpliga skyddsklausuler som vi har implementerat från dataprotectionofficer@daftrucks.com.  
 • 6. Hur skyddar vi dina personuppgifter?
  Vi är måna om att skydda integriteten och tillgängligheten hos dina personuppgifter. Vi har vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Till exempel implementerar vi åtkomstkontroller, använder lämpliga system- och nätverkssäkerhetsåtgärder såsom brandväggar och korrigeringar samt skyddar bärbara enheter med lämpliga lösenord. DAF Trucks N.V. har upprättat ett ramverk för IT-säkerhet och GDPR, associerade policyer – till exempel för att hantera dataintrång – och obligatoriska standarder för att skydda sekretessen, tillgängligheten och integriteten hos de tillgångar som vi använder för att behandla dina personuppgifter.
 • 7. Vilka är dina rättigheter?
  I samband med behandlingen av dina personuppgifter har du ett antal rättigheter som du kan utöva när som helst. Nedan finner du en översikt över de här rättigheterna tillsammans med en beskrivning av vad de innebär för dig. Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta dataprotectionofficer@daftrucks.com. PACCAR besvarar din begäran angående dina dataskyddsrättigheter skriftligen inom en månad efter att begäran har mottagits. Beroende på komplexiteten och antalet ärenden har PACCAR rätt att förlänga denna period med ytterligare två månader. PACCAR informerar dig om en sådan förlängning inom en månad efter att begäran har mottagits samt meddelar orsaken till förseningen. PACCAR behandlar din begäran om att utöva dina rättigheter enligt denna klausul 7 först när vi har haft möjlighet att identifiera dig ordentligt. Rätten att få åtkomst till, korrigera och erhålla en kopia av dina personuppgifter  Det är viktigt för oss att de personuppgifter vi har om dig är korrekta, aktuella, fullständiga, relevanta och inte vilseledande. I syfte att säkerställa att vi håller fast vid det här åtagandet har du rätt att komma åt, korrigera eller uppdatera dina personuppgifter när som helst. På begäran förser vi dig även med en kopia av de personuppgifter som vi har om dig. Rätt till uppgifters portabilitet Du har rätt att erhålla dina personuppgifter i ett strukturerat, gängse och maskinläsbart format om vi har behandlat dina personuppgifter på följande juridiska grunder: a) Du har gett oss tillstånd att behandla dina personuppgifter i ett syfte som vi har meddelat dig i förväg eller b) Vi har behandlat dina personuppgifter för att främja ett avtal med dig eller c) Vi har behandlat dina personuppgifter automatiskt (t.ex. vid profilering).  Rätten att ta bort dina personuppgifter  Du har rätt att begära att vi tar bort dina uppgifter om: a) Dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de syften som vi samlade in dem för eller b) Du drar tillbaka det samtycke som du tidigare gett oss till att behandla dina personuppgifter och det inte finns någon annan laglig grund att bearbeta personuppgifterna, eller c) Du invänder mot att vi behandlar dina personuppgifter för PACCARs berättigade intressen  d) Personuppgifterna inte behandlas lagenligt e) Dina personuppgifter måste tas bort för att relevanta juridiska krav ska uppfyllas. Om du vill ta bort de personuppgifter som vi har om dig ber vi dig att kontakta dataprotectionofficer@daftrucks.com så kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att besvara din begäran i enlighet med lagstadgade krav. Om de personuppgifter som vi behandlar inte längre behövs för några ändamål (inklusive statistiska ändamål eller för att ställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk) och vi inte är skyldiga enligt lag att ha kvar dem, kommer vi att göra det vi kan för att radera, förstöra eller permanent ta bort kopplingen till dig som individ. Rätten till begränsad behandling Du har rätt att begära begränsningar för behandling av dina personuppgifter om: a) Du inte tror att de personuppgifter vi har om dig är korrekta eller b) Personuppgifterna inte bearbetas lagenligt, men du skulle föredra att vi begränsar behandlingen i stället eller för att ta bort personuppgifterna eller c) Vi inte längre behöver dina personuppgifter för de ändamål som vi samlade in dem för, men du behöver uppgifterna för att kunna ställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller  d) Du har invändningar mot att dina personuppgifter behandlas och väntar på bekräftelse av huruvida dina intressen i samband med den invändningen väger tyngre än de berättigade grunderna för behandling av dina data. Om du önskar begränsa vår behandling av dina personuppgifter ber vi dig att meddela oss om detta genom att kontakta dataprotectionofficer@daftrucks.com så vidtar vi rimliga åtgärder för att besvara din begäran i enlighet med lagstadgade krav. Rätten att göra invändningar eller dra tillbaka sitt samtycke Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter om behandlingen baseras på PACCAR:s eller en tredje parts berättigade intressen. Observera att vi kan komma att avvisa dessa typer av begäranden om vi kan uppvisa övertygande berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Om du invänder mot behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring kommer vi i princip alltid att upphöra med behandlingen. I sådana situationer väger dina rättigheter i princip alltid tyngst.  Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter om behandlingen är baserad på ditt samtycke. Om du drar tillbaka ditt samtycke innebär det att vi inte längre får behandla dina personuppgifter för den behandling som du samtyckte till. Om du önskar dra tillbaka ditt samtycke kommer detta inte att påverka legitimiteten hos den uppgiftsbehandling som skett innan tillbakadragandet. Tillbakadragande av samtycke har därför ingen retroaktiv effekt. Rätten att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet Du har rätt att lämna in ett klagomål direkt till dataskyddsmyndigheten gällande hur vi behandlar dina personuppgifter. Hitta en länk här till en översikt över relevanta myndigheter eller sök efter ”dataskyddsmyndighet [ditt land]” på en sökmotorwebbplats. 
 • 8. Cookies
  Vi använder cookies på den här webbplatsen. Mer information finns på cookiesidan.