Juridische kennisgeving

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd © DAF Trucks N.V. Eindhoven (of diens dochterondernemingen waar als zodanig aangeduid en/of diens licentiegevers). Alle rechten voorbehouden.

Modellen, tekeningen, foto's, afbeeldingen, teksten, video-opnamen, met of zonder geluid, van voertuigen en andere documenten die op deze internetsite worden gepubliceerd, zijn onderworpen aan wetten inzake industrieel en intellectueel eigendom en zijn als zodanig eigendom van DAF Trucks N.V. Sommige onderdelen van de website bevatten echter afbeeldingen die onderworpen zijn aan de auteursrechten van degenen die deze afbeeldingen hebben geleverd. De items waarnaar in deze alinea wordt verwezen, mogen worden gekopieerd voor privégebruik.

De presentatie en inhoud van deze site vormen gezamenlijk een werk van intellectueel eigendom dat toebehoort aan DAF Trucks N.V, en worden als zodanig beschermd door de huidige wetgeving. Reproductie en/of weergave, geheel of gedeeltelijk, van deze site is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van DAF Trucks N.V.

Informatie op de website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en geluid, mag niet worden gereproduceerd, overgedragen, gedistribueerd of opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door DAF Trucks N.V., behalve voor strikte privédoeleinden of waar anders aangegeven. Het aanbrengen van wijzigingen in de inhoud van de website is uitdrukkelijk verboden.

Handelsmerken

Tenzij anders aangegeven zijn op de website weergegeven slogans, merken, bedrijfslogo's en -emblemen, zoals bijvoorbeeld de hieronder weergegeven symbolen, onderworpen aan de handelsmerkrechten van DAF Trucks N.V. en/of PACCAR Inc (of diens dochterondernemingen). Elke reproductie, elk gebruik en/of wijziging zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de gerechtigde partij, kan een inbreuk vormen op het auteursrecht.

LOGO DAF Trucks NV Logo PACCAR Inc.

Geen garanties of voorstellingen

Informatie op deze website wordt verstrekt "as is". In geen geval zal DAF Trucks N.V. aansprakelijk zijn tegenover enige partij voor directe, indirecte, speciale of andere gevolgschade, voortkomend uit enig gebruik van deze website of een andere via hyperlinks gekoppelde website, inclusief, zonder beperking, gederfde winsten, bedrijfsonderbreking, verlies van programma's of andere gegevens op uw gegevensverwerkend systeem of anderszins, ook als we nadrukkelijk zijn gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade.

DAF Trucks N.V. geeft volstrekt geen garanties en/of verklaringen ten aanzien van enige andere website waartoe u toegang krijgt via deze website. Deze toegang wordt mogelijk gemaakt ten behoeve van bezoekers van de website en houdt niet in dat DAF Trucks N.V. enige verantwoordelijk neemt of accepteert voor de inhoud of het gebruik van deze websites. Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid om voorzorgsmaatregelen te nemen en te controleren dat wat u voor uw gebruik selecteert, vrij is van items als virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere items met een destructief karakter.

DAF Trucks N.V. heeft redelijkerwijs al het mogelijke gedaan om ervoor te zorgen dat het materiaal op deze website in orde was toen de pagina is gemaakt en voor de laatste keer is gewijzigd. DAF Trucks N.V. geeft echter geen garantie en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of de volledigheid van het materiaal. Geen enkele gebruiker moet op het materiaal vertrouwen, maar in plaats daarvan de informatie controleren en laten bevestigen bij de desbetreffende of verantwoordelijke afdeling van DAF Trucks N.V. of uw plaatselijke dealer.

DAF Trucks N.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om naar eigen goeddunken wijzigingen aan te brengen in deze website zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting.

Informatie die op de website wordt gepubliceerd kan verwijzingen of kruisverwijzingen bevatten naar DAF-producten, diensten, enzovoort, die niet in uw land aangekondigd of leverbaar zijn. De nauwkeurigheid van dergelijke informatie kan niet worden gegarandeerd, in het bijzonder omdat deze informatie onderhevig is aan wijzigingen, specifieke vereisten of beschikbaarheid, en dergelijke verwijzingen impliceren niet dat DAF Trucks N.V. van plan is dergelijke producten, diensten, enzovoort in uw land aan te kondigen. Neem contact op met uw plaatselijke dealer voor volledige informatie over de producten, diensten, enzovoorts die voor u beschikbaar zijn, en voor bestellingen.

Opmerkingen, vragen of suggesties

Alle informatie, ongevraagde suggesties, ideeën of andere voorstellen worden geacht niet vertrouwelijk en niet-beschermd te zijn. Door het toezenden van informatie of materiaal geeft u DAF Trucks N.V. onbeperkt en onherroepelijk toestemming om deze materialen of informatie te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, te vertonen, te wijzigen, over te dragen en te distribueren. Tevens stemt u ermee in dat DAF Trucks N.V. alle ideeën, concepten, kennis of technieken die u ons toestuurt voor elk doel mag gebruiken.

Specifieke software die op de website beschikbaar is

Alle software die vanaf deze website kan worden gedownload (de 'Software') is het auteursrechtelijk beschermd eigendom van DAF Trucks N.V. (of een van diens dochtermaatschappijen) en/of diens leveranciers.

Gebruik van de Software is onderworpen aan de voorwaarden van de eventuele licentieovereenkomst voor eindgebruikers, die met de Software wordt meegeleverd ('Licentieovereenkomst'). Tenzij anders is bepaald in de Licentieovereenkomst wordt de Software alleen via downloaden ter beschikking gesteld voor gebruik door eindgebruikers. Elke reproductie of herdistributie van de Software die niet in overeenstemming is met de Licentieovereenkomst kan leiden tot civiele en strafrechtelijke sancties.

Zonder het voorgaande te beperken is het kopiëren of reproduceren van de software naar een andere server of locatie voor verdere reproductie of herdistributie uitdrukkelijk verboden.

Als de Software al is gegarandeerd, is deze alleen gegarandeerd overeenkomstig de voorwaarden van de licentieovereenkomst. Met uitzondering van de garanties die in de licentieovereenkomst worden genoemd, wijst DAF Trucks N.V. hierbij alle garanties en voorwaarden met betrekking tot de software af, inclusief alle impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendomsrecht en niet-inbreuk.